مدیر گروه کارشناسی ارشد خانواده درمانی

کارشناسی ارشد خانواده درمانی

محسن کچویی

  • استادیار
  • گروه روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی
  • تلفن: 44238171
  • ایمیل: Kachooei.m@usc.ac.ir