مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی

1- آشنايی با دكترای روانشناسی بالينی

دوره دكتري (PH.D) رشته روانشناسي باليني بالاترين مقطع تحصيلي مي‌باشد كه در اين رشته به اعطاء مدرك مي‌انجامد و مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و باليني است. هدف از ايجاد اين دوره تربيت نيروي انساني متخصص در روانشناسي باليني متناسب با نيازمندي‌هاي كشور است كه در موارد زير داراي قدرت عملي كافي مي‌باشد.

الف- شركت فعال در تيم‌هاي درماني و تشخيص، انجام و ارائه خدمات باليني روانشناختي بويژه تشخيص مشاوره و روان درماني ( غير از دارو درماني)

ب- امور بهداشتي و پيگيري اختلال رواني (فعاليت‌هاي بهداشت رواني)

ج- امور آموزشي (آمادگي براي تدريس روانشناسي باليني در مقاطع مختلف تحصيلي)

د- امور پژوهشي (تسلط برروشهاي جديد و انجام حداقل 3 پژوهش در طول دكتري كه يك پژوهش جنبه فرهنگي اسلامي داشته يك پژوهش در زمينه بهداشت رواني و پژوهش ديگر در زمينه باليني باشد)

از آنجائيكه اين رشته عميقاً با فرهنگ و بافت رواني و اجتماعي مردم و جامعه سروكاردارد بعلاوه دكتري موجود در كشور‌هاي خارجي پاسخگوي نياز‌هاي جامعه نبوده و نيز به دليل مشكلات مالي و هزينه‌هاي سرسام آور اعزام دانشجو به خارج، برقراري دوره دكتري رشته روانشناسي باليني امري الزامي شده است.

2- آشنايی با كارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

خانواده درماني يكي از گرايش‌هاي رشته روانشناسي باليني است كه به مطالعه و بررسي موارد ذيل مي‌پردازد.

1- ساختار و فرايند تحول خانواده

2- شناسايي علل و فرايند شكل‌گيري روابط نابهنجار و ناكارآمد بين زوج‌ها و اعضاي خانواده

3- كاربرد الگو‌ها و تكنيك‌هاي خاص درمان جهت حل مشكلات و تعارضهاي درون خانواده.

4- كمك به افراد خانواده‌ها براي كنترل آسيبهاي رواني و رفتاري فرزندان و زوجين و…

5- تكنيك‌ها يا روش‌هاي ياري رساني به خانواده‌هاي كه واجد نياز‌هاي ويژه هستند.

كاربرد روش‌هاي خانواده درماني و ازدواج درماني براي حل مشكلاتي كه به طوز خاص به مسايل ارتباطي (ماننده والدين، فرزندان و زوجها) مربوط ميشوند مناسب است

بدين ترتيب دوره كارشناسي ارشد خانواده درماني يكي از دوره‌هاي تخصصي روانشناسي است كه در برگيرنده آموزشهاي نظري كاربردي و كارورزي در اهم موضوع‌هايي است كه در اين رشته‌ تعليم داده مي‌شود.

برنامه دوره كارشناسي ارشد خانواده درماني با توجه به اهداف زير تهيه و تدوين شده است:

- تربيت متخصص براي ارزيابي و شناخت مشكلات خانواده با استفاده از تفكر سيستمي

- مطالعه و بررسي رفتار افراد در خانواده و ازدواج

- كاربرد شيوه‌ها و تكنيك‌هاي مختلف خانواده درماني براي حل مشكلات در چارچوب مسايل و روابط بين فردي و خانوادگي

- تحقيقات پيشرفته در زمينه‌هاي مورد اشاره

لازم به ذكر است كه به منظور نيل به اهداف فوق الذكر، با گنجانيدن تعداد قابل توجهي واحد‌هاي عملي باليني در اين دوره، زمينه و امكان تجربه گسترده و آموزش عملي دانشجويان فراهم شده است

3- آشنايی با كارشناسی روانشناسی بالينی

هدف از دوره كارشناسي، يادگيري مباني و مفاهيم روانشناسي در حوزه هاي مختلف اجتماعي، باليني، تجربي، تحولي، روش شناختي، شخصيت، فيزيولوژيك با توجه به فرهنگ بومي و ديني كشور به منظور توانمندسازي دانشجو در حيطه هاي دانشي[1]، بينشي[2] و توانشي[3] و كاربرد آنها در زندگي فردي و اجتماعي است.

در اين مقاطع دانشجويان موفق به:

1- فراگيري مفاهيم و مباني اساسي روانشناسي در حوزه هاي مختلف از جمله اجتماعي، باليني، تجربي، تحولي، سلامت، شخصيت، شناختي، فيزيولوژيك

2- آشنايي با نظريه ها و رويكردهاي متفاوت در روانشناسي و مقايسه آنها با يكديگر

3- آشنايي با رشته ها، گرايش ها و زمينه هاي مختلف علوم روان شناختي و حرفه هاي مربوطه

4- آشنايي با علوم مرتبط با روانشناسي

5- آشنايي با فلسفه روانشناسي با نگاه انتقادي

6- تعميق اعتقادات ديني و پرورش تفكر و مهارت هاي انديشيدن بر اساس فرهنگ اسلامي و به كارگيري آنها در زندگي

7- ارتقاي شناخت و پرورش ارزش ها و اخلاقيات اسلامي

8- ارتقا و تعميق خود شناسي دانشجويان بر اساس منابع ديني و روانشناسي

9- آشنايي دانشجويان با آموزه هاي اسلامي و فرهنگ بومي در حوزه روانشناسي

10- پرورش زمينه هاي لازم براي فرضيه پردازي و پژوهش در حوزه روانشناسي براساس آموزه هاي اسلامي و فرهنگ بومي

11- افزايش توانايي تفكر انتقادي و مقايسه اي در مباحث روانشناسي براساس آموزه هاي منابع اسلامي

12- آشنايي با تاريخچه و انديشه هاي روان شناختي در فرهنگ اسلامي

13- آشنايي و كسب مهارت در روش هاي مطالعه و پژوهش كتابخانه اي و فضاي مجازي

14- آشنايي و كسب مهارت در استفاده از روش هاي پژوهش كمّي و كيفي

15- آشنايي و كسب مهارت در استفاده از نرم افزارها و ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در روانشناسي

16- آشنايي و كسب مهارت براي طراحي، انجام، تدوين گزارش و ارائه پروژه تحقيقي انفرادي حرفه اي

17- آشنايي و كسب مهارت در به كارگيري آزمون هاي روان شناختي

18- آشنايي و كسب مهارت براي مداخله در كاهش آسيب هاي رواني، اجتماعي و اخلاقي

19- آشنايي و كسب مهارت در تبيين مسائل بومي بر اساس يافته هاي روانشناسي

20- توانايي بهره برداري از متون و منابع روان شناختي به زبان اصلي.


 

[1]- اهداف دانشي، يادگيري اموري است كه دانشجو را در دانستن، فهميدن، تجزيه و تحليل، نوآوري و ارزشيابي دانش روان شناسي مساعدت كند.

[2]- اهداف بينشي، باور به اعتقادات، ارزش هاي اخلاقي و مباني فلسفي اسلامي و التزام عملي به آنها در زندگي و علوم روان شناختي است كه در قالب تمامي دروس و فعاليت هاي كارشناسي روان شناسي محقق مي شود.

[3]- اهداف توانشي، كسب مهارت در زمينه هاي روش شناسي و به كارگيري دانش ها و ابزارهاي مربوط در روان شناسي است.