مدیر گروه روانشناسی بالینی

مدیر گروه روانشناسی

نازنین عابد

  • استادیار
  • گروه روانشناسی
  • تلفن: 44238171 داخلی(546)
  • ایمیل: Abed@usc.ac.ir